چرا مجلس در راس امور است؟

با بررسی اجمالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درمی‌یابیم یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ارکان نظام جمهوری اسلامی، مجلس است. در ادامه به برخی از وظایف و اختیارات اساسی مجلس…
سینا کمالخانی - همراه ملت

سینا کمالخانی – همراه ملت

پیام تصویری سینا کمال‌خانی پیرامون انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستای شهرستان‌های تفرش، آشتیان و فراهان
فهرست