سینا کمال‌خانی

کمالخانی-سینا

عدم باور به «مشوق‌های افزایش نرخ باروری»

ارسال در

سینا کمالخانی، کارشناس مسائل اجتماعی؛ اگرچه فرزندآوری از خصوصی‌ترین تصمیمات شخصی در زندگی فردی و اجتماعی محسوب می‌شود اما سرعت رشد پیری جمعیت، دولت‌ها را بر آن داشته است تا با ارائه بسته‌های تشویقی، خانواده‌ها را به سمت فرزندآوری بیشتر سوق دهند. اما نکته حایز اهمیت در این فرایند، توجه به کیفیت جمعیت متناسب باکمیت […]

  • سینا کمال‌خانی

  • سینا کمال‌خانی