تفسیر از پیام‌های گوناگون، نتیجه دو موقعیت متفاوت است: موقعیت اجتماعی فرد و موقعیت گفتمانی‌ای که در آن قرار دارد. #بهاره_رهنما از جایگاه یک کنشگر فرهنگی، چگونه چنین سرمست و بی‌محابا، از موقعیت اکتسابی و میانمایه خود دفاع می‌کند؟در طرح این ایده‌ محافظه‌کارانه و کاسب‌کارانه که افراد مستحق هر آن چیزی هستند که دارند، چه کم و […]