بچه‌های آسمان، فیلمی ایرانی محصول سال 1375 به کارگردانی «مجید مجیدی»  است.
هر چند ابزارهای روایی کارگردان برای بیان فقر و تصویر کردن آن، بیش از حد ساده است اما مخاطب با داستانی منسجم و آدم‌هایی باورپذیر مواجه است که برای خواسته‌های شفاف خود، همه تلاش خود را به‌کار می‌گیرند به‌ویژه آن‌که این آدم‌ها، کودک‌اند. بچه‌های ُآسمان، تصویرگر فقری اثرگذار اما شریف است؛ مبارزه‌ای بزرگ برای آرزویی کودکانه و نحیف: یک جفت کفش.